Learning

Skilled Studying Neighborhood (PLC) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ปฏิบัติ)บรรยายพิเศษ
โดย
รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา
รองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2560
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2560